Er lífeyrisiðgjald lögbundið?

Fuzknes | 16. apr. '18, kl: 11:16:43 | 97 | Svara | Er.is | 0

Hvað gerist ef launþegi og launagreiðandi taka sig saman um að greiða ekki í lífeyrissjóð? Eru enhver viðurlög? Getur einhver aðili komið með lagastudda kröfu?

 

ert | 16. apr. '18, kl: 11:30:12 | Svara | Er.is | 0


Öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 ára til 70 ára aldurs.

Ríkisskattstjóri skal hafa með höndum eftirlit með því að lífeyrisiðgjald sé greitt vegna hvers manns sem skyldutrygging lífeyrisréttinda nær til.Það sem gerist er að RSK sendir upplýsingar til lífeyrissjóðs og hann sendir kröfu með dráttarvöxtum og það fer á endanum í innheimtu.


  http://www.althingi.is/lagas/148a/1997129.html

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Fuzknes | 16. apr. '18, kl: 11:36:19 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

veistu hvort hefur verið dæmt í slíku máli?

ert | 16. apr. '18, kl: 12:34:36 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Telja verður, að sú ótvíræða skylda, sem launamönnum og þeim, sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, er lögð á herðar með lögum nr. 55/1980, að eiga aðild að lífeyrissjóði viðkomandi starfsstéttar eða starfshóps, sé hvorki brot á 69. né 73. gr. stjórnarskrárinnar, eins og þær hafa verið skýrðar í íslenskum rétti. Ber þar m.a. tvennt til. Lagaskyldan er ótvíræð og yfirlýstur tilgangur laganna m.a. sá að leggja á menn skyldur, til þess að réttindanautn byggist á sem jöfnustum forsendum. Verður ekki betur séð en lögin eigi að stuðla að því, að þeim tilgangi verði náð. Enda þótt Ísland hafi fullgilt Evrópusamning um verndun, mannréttinda og mannfrelsis og viðauka við hann, hefur samningur þessi ekki lagagildi á Íslandi, og verður því ekki byggt á honum sem réttarheimild fyrir íslenskum dómstólum. Af hálfu stefnda er vitnað til 11. gr. samningsins og því haldið fram, að lög nr. 55/1980 fari í bága við þá grein. Ekki verður séð, að þessi grein samningsins veiti víðtækari vernd en 73. grein íslensku stjórnarskrárinnar, og því engin nauðsyn að skýra stjórnarskrárgreinina með sérstakri hliðsjón af 11. gr. mannréttindasáttmálans.


Hrd. 1991, bls. 1807


Þótt aðild að lífeyrissjóðum sé lögskipuð og fjármálaráðuneytið þurfi að staðfesta reglugerðir þeirra, hafa þeir eigi að síður ýmis einkaréttarleg einkenni og ríkulegt forræði í eigin málum. Frumskylda þeirra er að gæta hagsmuna félaga sinna og um leið þeirra almannahagsmuna, sem eru forsenda skylduaðildar. Verður að telja, að sú réttindavernd, sem ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu um félagafrelsi eiga að tryggja, nái til lífeyrissjóða. Þau ákvæði verður almennt að skýra svo, að réttur manna til að standa utan félaga sé einnig varinn. Skylduaðild að lífeyrissjóðum felur í sér skerðingu á sjálfsákvörðunarrétti. Skerðingin er almenn og réttlætist af ríkum almannahagsmunum. Hún brýtur ekki í bága við núgildandi 74. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. áður 73. gr., eða 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Það er hins vegar sérstakt álitaefni, hvort þessi réttindaákvæði standi því í vegi, að hömlur verði lagðar á frelsi manna til að velja milli sjóða, sem hlotið hafa staðfestingu fjármálaráðuneytisins. Við það mat verður einkum að hafa að leiðarljósi, að réttindaskerðing borgaranna sé eins takmörkuð og kostur er.  Löggjafinn hefur tekið þá ákvörðun að skylda landsmenn til aðildar að lífeyrissjóðum í því skyni að ná ákveðnu samfélagslegu markmiði við mótun þjóðskipulagsins. Það kann að vera, að hagsmunum ákveðinna sjóða yrði teflt í tvísýnu, ef sjóðfélagar mættu ganga úr þeim að vild og velja sér aðra. Á hitt er að líta, að skerðing á félagafrelsi, sem talin er réttlætanleg, má ekki vera meiri en brýnasta nauðsyn krefur. Það verður þannig verkefni löggjafarvaldsins, sem valið hefur þá leið að markmiði sínu að skerða borgaraleg réttindi, að búa svo um hnútana, að frelsi til að velja milli lögmætra lífeyrissjóða valdi ekki glundroða í þjóðfélaginu eða réttindamissi einstaklinga. Ekki hefur verið sýnt fram á, að þetta sé ókleift. Þess vegna er ekki unnt að fallast á, að nauðsyn beri til þess í lýðræðislegu þjóðfélagi að takmarka rétt manna til að velja milli lífeyrissjóða, sem eru löghæfir til að ná markmiðum laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Ber því að sýkna áfrýjanda af öllum kröfum stefnda


Hrd. 1996, bls. 2584


Ég skil þetta þannig að það sé hægt að skylda menn til að greiða í lífeyrissjóð en það er ekki hægt að skylda þá til að greiða í ákveðin lífeyrissjóð


Fann þetta á  https://skemman.is/bitstream/1946/4652/1/HTH.pdf

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Fuzknes | 16. apr. '18, kl: 12:50:41 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

ok, en veistu hvort einhver hefur hafnað því að greiða í lífeyrissjóð og sætt lögþvingan. þe verið dæmdur til greiðslu eða kröfu hafnað í dómssal?


var ekki einhver blaðamaður hættur að greiða í lífeyrissjóð til að láta reyna á þetta?

ert | 16. apr. '18, kl: 13:27:44 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég held að svona fari sjaldnast fyrir dóm. Það er bara farið til sýslumanns og gert fjárnám. Svo getur fólk svo sem farið í mál eftir á.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 16. apr. '18, kl: 14:14:29 | Svara | Er.is | 0

Það hafa eflaust margir komist  hjá að greiða í lífeyrissjóð 
Kjarasamningar og aðkoma ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar eldri 1969 tryggði launþegum þennan rétt.
Atvinnurekendur greiddu þá 6% á móti framlagi launþega 4%.
Þetta var og er stórt réttindamal launþega að greiða í lífeyrissjóð og fá mótgreiðslur launagriðanda. 
Það er í raun mikil réttindi og kjarabætur sem lífeyrissjóðirnir á Íslandi hafa skapað launamönnum.
Launþegar ættu að fylgjast vel með því að launagreiðandin standi við sitt.

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
Teygjutvist sandálfur 26.4.2018 26.4.2018 | 10:55
Einkennileg ráðning leiðindaskjóða 26.4.2018 26.4.2018 | 10:53
Sveppasýking Asdfghjklæö 26.4.2018 26.4.2018 | 10:07
3 börn á 3 árum kona80 26.4.2018
Frá Rkvk til Akureyri í dag á sumardekkjum Bragðlaukur 26.4.2018
Gyllinæð ,til hvaða sérfræðing og hvert á að koma?? Helga31 25.4.2018 26.4.2018 | 07:38
Skynsamlegt að breyta um höfuðborg - hvaða sveitarfélag kæmi helst til greina ? kaldbakur 23.4.2018 26.4.2018 | 02:41
Krummahólar 6 malata 23.4.2018 25.4.2018 | 22:51
Þvottavél með innbyggðum þurkara? Hvar fæst? hex 25.4.2018 25.4.2018 | 22:46
Refsing yfirvofandi ? Dehli 22.4.2018 25.4.2018 | 20:57
Ruslalúgum lokað majasig 16.4.2018 25.4.2018 | 20:49
Hvar fæ ég mjólkursykur ? Jónína Jónsdóttir 22.4.2018 25.4.2018 | 18:11
Tónlist við sálma g66 22.4.2018 25.4.2018 | 14:55
Ódýrasta internetið moli4 25.4.2018
Framhjáhald eða ekki? Gengar 22.4.2018 25.4.2018 | 14:00
hrægammar sjomadurinn 20.4.2018 25.4.2018 | 13:25
einelti og úrræði mánaskin 21.4.2018 25.4.2018 | 11:14
Dalsmynni? "krútta 7.8.2005 25.4.2018 | 11:10
Meðganga smexy 13.4.2018 25.4.2018 | 10:39
Bíla ráð bros30 25.4.2018 25.4.2018 | 10:27
John Lennon Twitters 23.4.2018 25.4.2018 | 01:10
Laun múrara og smiði Wholesale 22.4.2018 24.4.2018 | 23:16
Hvar er best að fara með robod rykugu i viðgerð Dísan dyraland 24.4.2018
Ætla að leigja hjólhýsið mitt, hvað fylgir yfirleitt með ? Perlukonan 24.4.2018 24.4.2018 | 22:34
Gas eftirlitsmaður Glimmer74 24.4.2018 24.4.2018 | 21:26
klipping á Egilsstöðum og nágreni annarbannar 24.4.2018
B vara? adrenalín 24.4.2018 24.4.2018 | 16:48
Sprauta mænugöng hremmi79 24.4.2018 24.4.2018 | 16:18
vei einh. hægt kaupa útlitsgallað byggingarefni, td glugga looo 24.4.2018
ba i lögfræði bakkynjur 21.4.2018 24.4.2018 | 11:40
Vinna fyrir 15 ára ungling Tritill 18.4.2018 24.4.2018 | 11:01
Verkleg bók í efnagreiningartækni Maria995 23.4.2018
Svifbretti bjork77 23.4.2018 23.4.2018 | 21:09
Bumbuhopur fyrir nov skvisa93 30.3.2018 23.4.2018 | 20:41
Er maður/kona af réttu kyni ? Hvernig kemst maður að því ? kaldbakur 11.4.2018 23.4.2018 | 19:59
Ökuskóli 3 einhver sem þekkir Logi1 23.4.2018
Veit einhvern um manneskju í rvk sem kann að gera dredda? AuRevoir 20.4.2018 23.4.2018 | 18:37
Uppskrift að humri sem inniheldur ekki hvítlauk? aðnorðan 14.4.2018 23.4.2018 | 16:33
Laun ljósmæðra sealaft 3.4.2018 23.4.2018 | 12:35
Búa í fjölbýli Húllahúbb 17.4.2018 23.4.2018 | 11:59
Hitabursti - Cera hotstyler 32 eða önnur tegund fannykristin 23.4.2018
Augnháralenging, hafið þið prófað? buin 19.4.2018 23.4.2018 | 10:20
Gps tæki á dýr Terminator 12.5.2011 23.4.2018 | 01:37
Sveppasýking eða eitthvað annað? Herbamare 22.4.2018 22.4.2018 | 22:50
Rafn Ragnarsson - PIP Unnnnn 9.1.2012 22.4.2018 | 22:45
Laun pípara? Wholesale 17.4.2018 22.4.2018 | 16:27
Laun Gestamóttökustjóra SGylfa67 22.4.2018 22.4.2018 | 16:07
hvaða stærð af páskaeggjum fengu hundarnir ykkar Aquapower 18.4.2018 21.4.2018 | 20:09
Ég biðst afsökunar... burrarinn 28.2.2018 21.4.2018 | 19:09
Hefur nokkurn tíma verið meiri hætta á þriðju heimstyrjöld ? jaðraka 12.4.2018 21.4.2018 | 18:33
Síða 1 af 19648 síðum
 

Umræðustjórar: ingig, katasig@msn.com, 2pjakkar, Coco LaDiva, vkg, joga80, krulla27, superman2, aronbj, rockybland, Bland.is, flippkisi, mentonised, Krani8, MagnaAron